Enviament gratuït a partir de 100€.
Bodegas Trobat

Condicions Generals

Condicions Generals

CONDICIONS GENERALS

Les presents Condicions Generals regulen la compra dels productes oferts a través de la web www.bodegastrobat.com, propietat de Bebidas y Marketing, SL, amb NIF B17312349, amb domicili en ctra. de l'Estartit, 148 17257 Torroella de Montgrí; Correu electrònic .; d'ara endavant “L'EMPRESA”.

En aquest document ens referirem al ''USUARI'', que és la persona física que adquireix el producte ofert a través de la web i “L'EMPRESA”, que som nosaltres.

Els productes s'adquireixen directament a l'EMPRESA qui actua com a venedor directe, per tant el contracte de venda dels productes es realitza entre l'USUARI i L'EMPRESA.

L'USUARI ha de llegir i acceptar les presents Condicions Generals i la informació dels productes que vulgui adquirir abans de procedir a la seva compra. Aquesta acceptació es realitzarà de manera expressa clicant en la casella ''He llegit i accepto les Condicions Generals'' que apareixerà durant el procés de compra. En fer-ho l'USUARI confirma que és major d'edat i que té la capacitat legal per a adquirir els productes oferts per l'EMPRESA.

En el moment de formalitzar la compra aquesta s'entendrà perfeccionada de ple dret i des d'aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l'acord exprés de les parts contractants.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s'arxivarà per l'EMPRESA durant un any, podent l'USUARI durant aquest període obtenir una còpia.

 

1. OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'USUARI s'obliga amb caràcter general a utilitzar la web i si escau, a adquirir els productes oferts per l'EMPRESA de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes Condicions Generals

L'EMPRESA es reserva el dret de suprimir de la web qualsevol comentari o opinió dels USUARIS que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

 

 

2. PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

L'USUARI seleccionarà en la web els productes que desitgi adquirir i la quantitat o el nombre d'unitats. Els preus indicats en pantalla són en Euros, i són els vigents, excepte error tipogràfic, amb indicació de la inclusió o no dels impostos aplicables.

L'USUARI haurà d'emplenar el formulari amb les seves dades per poder tramitar la comanda, i haurà de clicar en l'apartat ''Continuar'' per procedir a la compra dels productes, i haurà d'acceptar expressament les presents Condicions Generals. En la següent pàgina es mostrarà a l'USUARI un resum dels productes que vol adquirir, el seu preu, els impostos aplicables, les despeses d'enviament i el termini previst per al lliurament, podent l'USUARI fer els canvis que consideri oportuns abans de fer clic en l'apartat ''Pagar''. Una vegada accedeixi a l'apartat ''Pagar'' l'USUARI haurà d'introduir les dades de la targeta de crèdit amb la qual realitzarà el pagament o les dades del seu compte Paypal, i acceptar la realització del pagament.

L'EMPRESA enviarà al correu electrònic de l'USUARI un email justificant la recepció i confirmació de la compra realitzada, en el termini de les vint i quatre hores (24 hores) següents a la recepció de la formalització de la comanda. El contracte no es considerarà perfeccionat fins a la recepció per l'EMPRESA del pagament del preu dels productes.

Si l'USUARI desitja una factura la podrà obtenir demanant-la per email a l'EMPRESA.

L'USUARI serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a l'EMPRESA, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat, i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels productes que vulgui adquirir. L'EMPRESA es reserva el dret a cancel·lar la venda en cas de no pagament, de devolució del cobrament, de targeta denegada o dades falses, o en cas que no pugui verificar les dades de la targeta. Així mateix, l'USUARI haurà de notificar a l'EMPRESA a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a compres en la web tan aviat com tingui coneixement.

 

 

3. DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb els articles 102 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, l'USUARI que tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb la definició establerta en l'article 3 del citat Reial decret legislatiu, pot desistir de la compra efectuada pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte. No obstant això, tal com s'estableix en l'apartat següent denominat ''EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT'', aquest dret no procedirà per als béns i serveis especificats en aquest apartat.

Per exercir el dret de desistiment, l'USUARI haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca que podrà enviar-nos per correu postal o per correu electrònic, a les adreces que consten al principi d'aquestes condicions generals. Si ho desitja pot utilitzar el següent formulari:

 

Formulari de desistiment (només ha d'omplir i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

 • A l'atenció de Bebidas y Marketing, SL, ctra. de l'Estartit, 148 17257 Torroella de Montgrí; correu electrònic

 • Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé: __________________________________________________________

 • Comanda realitzada el dia: ____________________

 • Nom i cognoms: ______________________________________________________________________

 • Domicili: _________________________________________________________________________________

 • Signatura (només si el present formulari es presenta en paper)

 • Data: _____________________

 

L'EMPRESA només accepta devolucions que compleixin les següents condicions:

 • El producte ha d'estar en l'embalatge i etiquetatge originals.

 • L'enviament ha de fer-se amb la mateixa caixa en la qual es va rebre la comanda.

  En cas que no es pugui fer amb la caixa original, l'USUARI l'haurà de retornar en una caixa que garanteixi la protecció del contingut perquè aquest arribi a l'EMPRESA en bones condicions, en cas contrari L'EMPRESA es reserva el dret de rebutjar la devolució.

 • Cal incloure una còpia de la factura/albarà dins del paquet, amb indicació dels productes retornats..

 

El producte s'ha de retornar a l'EMPRESA al seu domicili, que consta al principi d'aquestes condicions generals. Les despeses de transport originats per la devolució seran a càrrec de l'USUARI, podent aquest triar lliurement la companyia que prefereixi per al transport de l'article i, si ho desitja, realitzar un càlcul d'aquest cost aquí:

 

Un cop rebut el producte i comprovat que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l'import, que s'efectuarà en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data que l'USUARI va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que l'USUARI va triar al moment de realitzar la comanda. Fins que no hagi rebut els articles retornats L'EMPRESA podrà retenir el reemborsament.

 

EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT

Tal com estableix l'Art. 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 

 1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

 2. El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment..

 3. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

 4. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

 5. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene, i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

 6. El subministrament de béns que després del seu lliurament, i tenint en compte la seva naturalesa, s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns..

 7. El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real dels quals depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.

 8. Els contractes en els quals el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l'empresari que li visiti per a efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l'empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per a efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment ha d'aplicar-se a aquests serveis o béns addicionals..

 9. El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

 10. El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.

 11. Els contractes subscrits mitjançant subhastes públiques.

 12. El subministrament de serveis d'allotjament per a fins diferents del de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esplai, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics..

 13. El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

 

4. DEVOLUCIONS

 • Per danys produïts en el transport o error en l'enviament:

  Si en el moment del lliurament s'aprecia de manera visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, l'USUARI haurà de comunicar-lo a l'EMPRESA, a la seva adreça de correu electrònic que consta al principi d'aquestes condicions generals, en el transcurs de les 48 hores següents a la recepció de la comanda, per a poder instar la devolució del producte o productes afectats i amb això la substitució per un nou o el reemborsament del preu pagat per aquest..

 • Per productes defectuosos:

  En cas que una vegada obert el paquet l'USUARI comprovi que un producte és defectuós, haurà de notificar-lo a l'EMPRESA a la seva adreça de correu electrònic, i procedir a la seva devolució en el termini de 15 dies naturals des del moment en què el rebi. En aquest cas, quan la devolució estigui justificada, L'EMPRESA reemborsarà el valor del producte i les despeses d'enviament, a més dels costos directes de la devolució, als trenta (30) dies de la recepció per part de L'EMPRESA del producte motiu de la devolució..

L'anterior és sense perjudici dels disposat en la normativa vigent de caràcter imperatiu sobre protecció de consumidors.

 

 

5. GARANTIA

L'EMPRESA respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En el cas que el producte adquirit fora de segona mà aquest termini serà d'un any.

L'USUARI haurà d'informar L'EMPRESA de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella. La garantia no cobreix els desperfectes ocasionats per l'ús inadequat o el desgast normal dels productes.

 

 

6. - SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació l'USUARI pot enviar una comunicació a l'EMPRESA al seu correu electrònic..

 

 

7. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquella clàusula o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les Condicions Generals.

 

 

8. NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s'hagin de fer les parts en relació a la contractació de productes o amb aquestes Condicions Generals, haurà de fer-se per escrit i s'entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquest efecte cada part pugui indicar a l'altra.

 

 

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya.

L'EMPRESA es reserva el dret a fer canvis en qualsevol moment en el nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d'elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, tret que l'USUARI hagi acceptat expressament les condicions modificades.

 

 

10. INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Resolució de litigis en línia conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 : La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=doue-l-2013-81182.

L'EMPRESA es reserva el dret a fer canvis en qualsevol moment en el nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d'elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, tret que l'USUARI hagi acceptat expressament les condicions modificades.